O firmie

FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. to firma o rodzinnych tradycjach, zajmująca się produkcją oświetlenia i wiązek elektrycznych dla branży Automotive. Początki działalności Firmy sięgają wcześniejszego pokolenia a pod obecną nazwą „FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. działa na rynku już od 1995 roku. Z upływem czasu stale doskonaliliśmy jakość naszych wyrobów, powiększaliśmy asortyment i zasięg sprzedaży. Wszelkie podejmowane przez nas działania wykonujemy z pasją. Naszym nadrzędnym celem jest kompleksowa obsługa i zadowolenie Klientów poprzez projektowanie, produkcję i dostarczanie na rynek lamp o najwyższej jakości.

Odbiorcami naszych wyrobów są hurtownie, sieci dystrybucyjne jak i producenci przyczep oraz naczep w kraju i za granicą. Motto jakie nam przyświeca to

„WYSOKA JAKOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ I PEŁNE ZADOWOLENIE KLIENTA”.

Ogólne zasady współpracy handlowej obowiązujące w firmie FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k.

Przedstawione poniżej warunki sprzedaży i współpracy handlowej stanowią wiążącą część każdej zawartej z nami ustnie, telefonicznie lub pisemnie umowy kupna-sprzedaży i przy odbieraniu towaru traktowane są jako znane, o ile pisemnie nie uzgodniono warunków specjalnych.

 • Dokumenty
  Przy rozpoczęciu współpracy niezbędne jest przesłanie (fax lub e-mail) aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z rejestru handlowego, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz decyzja nadania numeru NIP. Pierwsze zakupy realizowane są przy dokonaniu płatności gotówką.
 • Zamówienia
  Zamówienia powinny być złożone wyłącznie w formie pisemnej lub e-mail: zamowienia@fristom.com.pl, opatrzone pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób do tego upoważnionych, oraz zawierać:
  • dokładną nazwę, adres i telefon zamawiającego,
  • nazwę produktu (kod ID) i zamawianą ilość (szt.),
  • miejsce i adres dostawy.
  Firma FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za błędnie złożone zamówienia.
 • Transport i dostawy

  Firma FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. zapewnia w przypadku jednorazowego zakupu powyżej kwoty 1000 PLN netto wysyłkę GRATIS!!! (bez względu na miejsce dostawy na terenie Polski). Przy zamówieniach poniżej minimum logistycznego (kwota 1000 PLN netto), realizowanych z wykorzystaniem usług firm spedycyjnych Odbiorca zobligowany jest do pokrycia kosztów dostawy (ok. 15 PLN netto za każdą paczkę do 30 kg). Koszty wynikające z ewentualnych szkód powstałych w wyniku niewłaściwego rozładunku towarów (materiałów) ponosi strona, która rozładunek organizowała. Odbiór towarów (materiałów) musi być potwierdzony przez Odbiorcę datą i czytelnym podpisem na dokumencie dostawy (dokument firmy spedycyjnej). Termin realizacji wysyłki towarów, które są dostępne na magazynie firmy FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. wynosi 48 godzin od momentu złożenia zamówienia. W pozostałych przypadkach dostawy realizowane są w terminach uzgadnianych indywidualnie.

 • Cennik
  Firma FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. sprzedaje towar nabywcy po cenach wg aktualnego cennika. Rabaty uzależnione są od wielkości zakupów i są indywidualnie ustalane z Klientem. Firma FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do zmian cen bez uprzedniego powiadamiania Klientów, o ile nie zostało to wcześniej ustalone indywidualnie.

   
 • Płatności
  Pierwsze zakupy Klienta realizowane są po dokonaniu płatności gotówkowej. Istnieje możliwość płatności gotówką w kasie firmy. Przyznanie klientowi prawa do zakupów z wydłużonym terminem płatności jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymagań określonych procedurami i odbywa się po indywidualnych ustaleniach z Działem Sprzedaży. Zapłata za dostarczone towary następuje w terminie ustalonym na fakturze firmy FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k.. Za datę zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy. W przypadku nieterminowego regulowania płatności firma FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w zapłacie. Firma FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo wstrzymania dalszych dostaw w przypadku przekroczenia terminu płatności lub kwoty przyznanego limitu (kredytu kupieckiego). Kupujący zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z sądowym lub pozasądowym dochodzeniem roszczeń, łącznie z kosztami usług biura windykacji. 
  NUMERY KONT BANKOWYCH
  ING Bank Śląski O/Bydgoszcz
  Nr Konta (PLN) : 10 1050 1139 1000 0022 9426 3807
  Nr Konta (EUR) : 33 1050 1139 1000 0022 9428 6576
  Nr Konta (USD) : 54 1050 1139 1000 0022 9428 6683
  SWIFT CODE : INGBPLPW 
   
 • Reklamacje
  W zakresie reklamacji dotyczących jakości materiału stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Reklamacje rozpatrywane będą przez Dział Kontroli Jakości firmy FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k.. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.
   Zastrzeżenie własności: dostarczony materiał pozostaje własnością firmy FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k. do momentu całkowitego uregulowania rachunku. W przypadku, gdy dostarczony materiał został sprzedany dalej lub wykorzystany, Klient nieodwołalnie zaoferuje nam cesję należności przysługujących mu z tytułu sprzedaży bądź wykorzystania materiału. Cesja nabiera ważności w momencie akceptacji jej przez firmę FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k..
 • Postanowienia końcowe
  W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualnie spory, które mogą wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla firmy FRISTOM Spółka z o.o. Sp. k..
Facebook YouTube